top of page

PA PRODUCTION  - USLOVI KUPOVINE I KORIŠĆENJA PROIZVODA I USLUGA

Niže su navedeni Uslovi korišćenja koji se odnose na vaše korišćenje sajta, odnosno internet stranice, internet prodavnice za kupovinu PA Production proizvoda, pa-production.rs/shop (“Sajt, Internet stranica, internet prodavnica”) i PA Production ID, kao i Uslovi korišćenja PA Production softverskih proizvoda i biblioteka zvukova koji se distribuiraju i prodaju na ovom sajtu.

 

USLOVI KORIŠĆENJA PA PRODUCTION PRODAVNICE I PA PRODUCTION ID

1.USLOVI KORIŠĆENJA

Sledeći Uslovi korišćenja će upravljati materijalima i uslugama koje se pružaju na internet stranici i prodavnici. Izrazi "vi" i "korisnik" , kako se koriste u ovom Sporazumu, odnose se na sve pojedince i/ili entitete koji pristupaju internet stranicama iz bilo kog razloga.

2.OBAVEZUJUĆI SPORAZUM

Korišćenjem internet stranica prihvatate ove Uslove korišćenja i saglasni ste da budete pravno obavezani njima. Ne treba da koristite internet stranicu ako imate bilo kakve primedbe na bilo koji od ovih Uslova korišćenja.

3. MODIFIKACIJA ILI OBUSTAVA RADA INTERNET STRANICE

Slažete se da PA Production ("PA Production") može, po sopstvenom nahođenju, u bilo koje vreme, izmeniti, obustaviti ili suspendovati rad ove internet stranice, ili bilo kog dela iste, privremeno ili trajno, bez prethodne najave vama, i slažete se da PA Production neće biti odgovoran za posledice takvih radnji.

 

4.IZMENA USLOVA KORIŠĆENJA

PA Production može povremeno izmeniti ove Uslove korišćenja po sopstvenom nahođenju i objaviće sve takve promene na internet stranici. Svaki put kada se promene izvrše, obaveštenje o tim promenama biće objavljeno na početnoj stranici. Vaše dalje korišćenje internet stranice nakon objavljivanja promena predstavlja vaše prihvatanje takvih promena.

 

5.POŠTOVANJE ZAKONA

Slažete se da ćete se pridržavati svih primenljivih zakona, statuta, ugovora, pravila i propisa koji se odnose na internet stranicu, uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone o intelektualnoj svojini i privatnosti.

Odričete se svih moralnih prava, srodnih prava i/ili sličnih odredaba zakona koje se mogu primeniti na vas. Garantujete da Vaši unos ne krši bilo koje pravo bilo kog trećeg lica.

 

6.IZJAVA O AUTORSKIM PRAVIMA

Ako niste vlasnik autorskih prava muzičkog dela ili snimka zvuka i niste dobili dozvolu od nosioca autorskih prava, možete kršiti primenljive zakone ako proizvodite i distribuirate CD-ove ili druge snimke zvuka, emitujete, javno izvodite, prodajete ili vršite drugu neovlašćenu upotrebu autorskih dela. Kršioci autorskih prava mogu biti odgovorni za novčane kazne i druge sankcije. PA Production ne može preuzeti odgovornost za štetu, itd. prouzrokovanu kršenjem autorskih prava. Ako niste sigurni u svoja prava, molimo vas da se obratite advokatu za autorska prava.

IZRIČITO RAZUMETE I SLAŽETE SE DA ĆETE BITI ISKLJUČIVO ODGOVORNI ZA SVE LICENCE, SAGLASNOSTI, ODSTUPANJA, DOZVOLE I/ILI DRUGE OVLASTI KOJE MOGU BITI POTREBNE ZA KORIŠĆENJE BILO KOJIH MUZIČKIH DELA I/ILI SNIMAKA ZVUKA.

IZRIČITO RAZUMETE I SLAŽETE SE DA U NIKAKVIM OKOLNOSTIMA PA PRODUCTION NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KOJE KRŠENJE KOJE STE POČINILI KORIŠĆENJEM BILO KOJIH PROIZVODA PA PRODUCTION-a; PA PRODUCTION NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, BILO KOJU INDIREKTNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU, BILO KAKVE IZGUBLJENE PRIHODE, GUBITAK DOBROG IMENA (REPUTACIJE), ILI BILO KOJU DRUGU ŠTETU, KAKO GOD NASTALU, I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, U VEZI SA KORIŠĆENJEM ILI NESPOSOBNOŠĆU KORIŠĆENJA BILO KOG DRUGOG PROIZVODA PA PRODUCTION-A.

 

7.ZAŠTITA INTELEKTUALNIH PRAVA I LICENCA

Priznajete da je sadržaj dostupan putem Sajta, uključujući, bez ograničenja, sadržaj u obliku teksta, grafike, softvera, muzike, zvuka, fotografija i video zapisa (zajednički nazvan „Intelektualna svojina“), zaštićen autorskim pravom, pravom žiga, patentnim pravom i/ili drugim vlasničkim pravima i zakonima. Osim ako je izričito ovlašćeno od strane PA Production, slažete se da nećete kopirati, izmenjivati, iznajmljivati, davati u zajam, prodavati, dodeljivati, distribuirati, licencirati, obrnuti in\enjering ili kreirati izvedena dela na osnovu Sajta ili bilo kog sadržaja (uključujući, bez ograničenja, bilo koji softver) dostupnog putem Sajta.

Što se tiče sadržaja na ovom Sajtu koji nije postavljen od strane korisnika,isključujući softver koji proizvodi PA Production, ovde vam se daje neekskluzivna, neprenosiva, opozivna, ograničena licenca za pregled, kopiranje, štampanje i distribuciju sadržaja preuzetog sa Sajta u svrhu vaših ličnih, nekomercijalnih potreba, pod uslovom da ne uklonite ili zamaglite obaveštenje o autorskom pravu ili druga obaveštenja prikazana na sadržaju ili  koja su uključena u sadržaj.

Ne smete okvirno prikazati bilo koji zaštitni znak, logo ili druge proprietarne informacije na ovom Sajtu bez izričitog, prethodnog pisanog pristanka PA Production. Osim ako izričito nije predviđeno u Ugovoru, ništa sadržano u Ugovoru ili na Sajtu neće se tumačiti kao davanje bilo koje druge licence ili prava, izričito, implicitno, po prećutnom priznanju ili na drugi način. Sva prava koja nisu izričito dodeljena ovde su zadržana.Ništa od materijala sadržanog na ovom Sajtu (uključujući sav softver, HTML kod i drugi kod) ne sme se obrnuti inženjerski, rastavljati, dekompilirati, transkribovati, skladištiti u sistemu za pretragu, prevoditi na bilo koji jezik ili računarski jezik, ponovo prenositi u bilo kom obliku ili putem bilo kog sredstva (elektronski, mehanički, foto-reprodukcija, snimanje ili na drugi način), preprodavati ili redistribuirati bez prethodnog pisanog odobrenja PA Production.

Osim ako nije drugačije naznačeno, sav sadržaj objavljen na ovom Sajtu je:

Autorsko pravoi intelektualna svojina © 2021 PA Production. Sva prava zadržana.

9.OGRANIČENJE ŽIGA

Reference na ovom Sajtu ili u bilo kojim materijalima PA Production odnose se samo na opis zvučnih sadržaja. Ne postoji povezanost ili asocijacija sa bilo kojim izvođačem, niti preporuka ili odobrenje bilo koje vrste PA Production od strane bilo kog navedenog izvođača, kompozitora, tekstopisca, izdavačke kuće ili bilo koje treće strane. Ne treba zaključivati ili implicirati takvu povezanost, asocijaciju, preporuku, odobrenje ili drugi odnos.

 

10.ŽIGOVI/USLUGE

Žigovi, logotipi i uslužni znakovi, uključujući one navedene gore, prikazani na Sajtu (zajednički „Žigovi“) identifikuju proizvode i usluge PA Production i informišu javnost da je PA Production izvor tih proizvoda i usluga. Ništa sadržano na Sajtu ne bi trebalo tumačiti kao davanje prava ili licence za upotrebu bilo kog Žiga prikazanog na Sajtu. 

Vaša zloupotreba bilo kog Žiga strogo je zabranjena, uključujući, bez ograničenja, vašu upotrebu Žigova na bilo koji od sledećih načina:

Da identifikujete materijale ili usluge koje nisu materijali ili usluge koje pruža PA Production; U celini, kao, ili kao deo vaših sopstvenih žigova ili uslužnih znakova; Na bilo koji način koji može izazvati zabunu; Na način koji netačno implicira da PA Production sponzoriše, odobrava ili je na bilo koji drugi način povezan sa vašim proizvodima, uslugama ili drugim aktivnostima; ili na način koji omalovažava PA Production ili oslabljuje Žigove.Takođe ste obavešteni da će PA Production sprovoditi svoja prava intelektualne svojine do najvećeg mogućeg obima zakona. Saglasni ste da nećete prikazivati ili na drugi neodgovarajući način koristiti Žigove bez prethodnog pisanog odobrenja od strane PA Production.

 

11.OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

IZRIČITO RAZUMETE I SLAŽETE SE DA PA PRODUCTION NEĆE BITI ODGOVORAN ZA INDIREKTNE, SPECIJALNE, SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, BILO KOJI GUBITAK KORIŠĆENJA, GUBITAK PROFITA, GUBITAK PODATAKA, GUBITAK DOBRE VOLJE, TROŠKOVE NABAVKE ZAMENSKIH USLUGA ILI BILO KOJE DRUGE INDIREKTNE, SPECIJALNE, SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, BILO KAKO IZAZVANE, I PO BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO TO ZA KRŠENJE UGOVORA, DELIKT (UKLJUČUJUĆI NEMAR I STROGU ODGOVORNOST), ILI NA DRUGI NAČIN PROISTEĆI IZ KORIŠĆENJA, ILI NESPOSOBNOSTI KORIŠĆENJA, SAJTA ILI BILO KOG DRUGOG PITANJA U VEZI SA SAJTOM. OVA OGRANIČENJA PRIMENJIVAĆE SE BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE PA PRODUCTION OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA I BEZ OBZIRA NA BILO KOJI NEUSPEH OSNOVNE SVRHE BILO KOG OGRANIČENOG LEKA.

 

12.IZJAVA O GARANCIJI U VEZI SA KORIŠĆENJEM SAJTA

SAJT SE PRUŽA "TAKAV KAKAV JE" I "TAKO DOSTUPAN". OSIM KAKO JE SPECIFIČNO PREDVIĐENO OVDE, DO NAJVEĆE DOZVOLJENE MERE U SKLADU SA PRIMENJIVIM PRAVOM, PA PRODUCTION IZRIČITO ODBACUJE SVE GARANCIJE BILO KOGA VRSTE, BILE ONE IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, BILO KOJE GARANCIJE ODRŽIVOSTI, PRIMENJIVOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJE PRAVA DRUGIH.PA PRODUCTION NE DAJE NIKAKVU GARANCIJU DA ĆE SAJT ISPUNITI VAŠE ZAHTEVE, ILI DA ĆE PRISTUP SAJTU BITI NEOMETAN, PRAVREMEN, SIGURAN ILI BEZ GREŠAKA, ILI DA ĆE SE NEKAKVI NEDOSTACI, AKO IH IMA, ISPRAVITI. PA PRODUCTION NE DAJE GARANCIJE O REZULTATIMA KOJI SE MOGU DOBITI KORIŠĆENJEM SAJTA ILI O TAČNOSTI, KVALITETU ILI POUZDANOSTI BILO KOG INFORMACIJE DOBIJENE KROZ SAJT.RAZUMETE I SLAŽETE SE DA SE BILO KOJI MATERIJAL I/ILI PODACI PREUZETI ILI NA BILO KOJI NAČIN DOBIJENI KORIŠĆENJEM SAJTA KORISTE NA VAŠ SOPSTVENI RIZIK I DA ĆETE BITI ISKLJUČIVO ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU NA VAŠEM KOMPJUTERSKOM SISTEMU, ELEKTRONSKOKM UREĐAJU, INSTRUMENTU ILI GUBITAK PODATAKA KOJI PROIZILAZE IZ PREUZIMANJA TAKVOG MATERIJALA I/ILI PODATAKA.

 

12.OBEŠTEĆENJE

Slažete se da ćete obeštetiti i zaštititi PA Production, njene direktore, službenike, zaposlene, agente, ko-brendere, podružnice, roditelje,decu i povezana lica, od i protiv bilo kakve odgovornosti, gubitka, zahteva, sporova, štete i troškova bilo koje vrste, uključujući, bez ograničenja, razumne troškove advokata i troškove sudskih postupaka proisteklih iz ili na bilo koji način povezanih sa vašim korišćenjem sajta ili proizvoda; sadržajem koji podnosite, postavljate ili prenosite putem sajta; vašim kršenjem Ugovora; i vašim povezivanjem sa sajtom.

 

13.NIŠTAVNOST SPORAZUMA

Ukoliko bilo koja odredba ovog sporazuma bude proglašena ništavnom od strane suda ili nekog drugog nadležnog organa, slažete se da će se uložiti svaki napor da se ostvare namere stranaka kako su odražene u toj odredbi, i preostale odredbe sadržane u sporazumu nastaviće da važe u potpunosti.

 

14.PRIMENLJIVI ZAKONI

Ovi Uslovi korišćenja će biti podvrgnuti i tumačeni u skladu sa zakonima Republike Srbije. Svaki spor koji proizlazi iz ovih Uslova korišćenja biće podložan isključivoj nadležnosti Beogradskog Osnovnog, Apelacionog ili drugog beogradskog suda.

Ovi Uslovi i odredbe su poslednji put ažurirani 1. januara 2023.

 

UGOVOR O LICENCIRANJU SOFTVERA

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVO PRE OTVARANJA PAKETA SA SOFTVEROM.

SLEDEĆI UGOVOR O LICENCIRANJU SOFTVERA JE IZMEĐU VAS, KRAJNJEG KORISNIKA (OZNAČENOG U OVOM UGOVORU KAO "VI" ILI "VAŠ") I PA PRODUCTION (OZNAČENOG U OVOM UGOVORU KAO "PA PRODUCTION") ZA VAŠU UPOTREBU SOFTVERA U OVOM PROIZVODU I NAŠE USLUGE PODRŠKE VAMA. PRATEĆI SOFTVER (PROGRAM) LICENCIRAO JE PA PRODUCTION VAMA KAO ORIGINALNOM KUPCU ZA KORIŠĆENJE SAMO NA USLOVIMA NAVEDENIM OVDE. KORIŠĆENJEM (INSTALIRANJEM ILI PRAVLJENJEM BEKAP KOPIJE) SOFTVERA, SAGLASNI STE SA USLOVIMA NAVEDENIM U OVOM UGOVORU. STOGA JE VAŽNO DA PAŽLJIVO PROČITATE OVAJ UGOVOR O LICENCIRANJU PRE KONAČNE KUPOVINE ILI KORIŠĆENJA SOFTVERA.

1.DODELA LICENCE I AUTORSKO PRAVO

PA Production vam dodeljuje, kao originalnom kupcu, neekskluzivno pravo korišćenja programa i datoteke podataka koji čine ovaj softver, kao i program(e) za nadogradnju, kao i datoteke podataka koje vam mogu biti distribuirane s vremena na vreme (u daljem tekstu zajedno nazvani "Licencirani Program") na povezanim proizvodima PA Production-a i/ili jednom računaru i instrumentu pod vašom kontrolom i korišćenim samo od strane jedne osobe u isto vreme, s predviđenim serijskim brojem.

Svi reference na Licencirani Program podrazumevaju samo objektni kod programa koji čini Licencirani Program.

Licencirani Program i sve priručnike ili druge pisane dokumentacije isporučene uz Licencirani Program dodeljuju se Vama. Vlasništvo nad pravima i autorskim pravom samog Licenciranog Programa (bilo da je isporučen putem uređaja za skladištenje, diskete, preuzimanjem sa interneta ili na drugi način) i autorsko pravo sadržaja softvera, bilo kog priručnika ili drugog pisanog dokumenta pripada PA Production-u.

PA Production zadržava pravo da izvrši izmene na Licenciranom Programu i na uslugama podrške navedenim u stavu 7 ovog ugovora (u daljem tekstu nazvano "Usluge") bez prethodnog obaveštennja upućenog Vama.

 

2.OGRANIČENJA

Licencirani Program sadrži autorske informacije. U svrhu zaštite takvih autorskih prava, ne možete dekompilirati, rasklapati, obrnuti inženjering, ili na drugi način smanjiti Licencirani Program u ljudski shvatljiv oblik (osim ako je to dozvoljeno zakonom).

Ne smete duplicirati, menjati, modifikovati, iznajmljivati, davati u zakup, preprodavati, dodeljivati, pozajmljivati, sublicencirati, distribuirati ceo ili deo Licenciranog Programa, ili praviti izvedena dela na osnovu onoga što je sadržano u Licenciranom Programu. (Međutim, ovo ograničenje ne uključuje pravljenje izvedenih dela na osnovu datoteka podataka.)

Ne smete preneti Licencirani Program na drugi računar putem mreže ili drugi instrument ni pod kojim okolnostima, posebno ukoliko na bilo koji način onesposobite predviđenu zaštitu koju softver sadrži u cilju zaštite autorskih prava i intelektualne svojine.

Možete napraviti samo jednu sigurnosnu kopiju Licenciranog Programa, koju smete koristiti samo u svrhu obnavljanja Licenciranog Programa.

 

3.PRESTANAK

Ovaj ugovor stupa na snagu na dan kada ste primili Licencirani Program. Licenca dodeljena ovim ugovorom automatski će prestati bez prethodne obaveštenosti od strane PA Production-a u slučaju da prekršite bilo koju odredbu ovog ugovora ili na bilo koji način povredite autorsko pravo PA Production-a u Licenciranom Programu.

U takvom slučaju, odmah morate uništiti Licencirani Program i njegovu sigurnosnu kopiju.

PA Production zadržava pravo da prestane da isporučuje proizvode za instrument sa definisanim serijskim brojem u budućnosti bez obzira u čijem se vlasništvu nalazi i ima pravo da zatraži momentalni prestanak korištenja proizvoda. Ukoliko nastavite da koristite proizvod i nakon opomene PA Production će uložiti sve razumne napore i dostupna pravna sredstva da zaštiti svoja Autorska prava i intelektualnu svojinu. 

 

4.GARANCIJA ZA PROIZVOD

PA Production garantuje da će Licencirani Program, kada se pravilno koristi, pružiti funkcije i funkcionalnosti kako su opisane u pratećoj dokumentaciji, ali ne garantuje da će rad Licenciranog Programa biti neprekidan ili bez grešaka.

Ova garancija će se, međutim, primenjivati samo na najnoviju verziju Licenciranog Programa (pod uslovom da je PA Production razumno omogućio takvu verziju vama) i neće se primenjivati na prethodne verzije Licenciranog Programa.

Obaveza PA Production-a i vaše isključivo sredstvo zaštite pod gore pomenutom garancijom je ograničena na:

(a) da PA Production o svom trošku uloži sve razumne napore da ispravi bilo kakvu nepodudarnost sa garancijom putem popravke (putem zakrpe, rešenja, ispravke ili na drugi način) u razumnom roku ili,

(b) na povraćaj plaćene licence (ako je bilo) ako PA Production po svom razumnom mišljenju nije u mogućnosti da ispravi takvu nepodudarnost u razumnom roku ili po ekonomskoj ceni, čime će ovaj ugovor i licenca stvorena ovim ugovorom prestati da važe.

Garancije navedene u ovom stavu 4 ograničene su na proizvod kupljen direktno od PA Production, od ovlašćenog prodavca, distributera ili preuzimanja sa PA Production-ovog veb-sajta.

 

5.OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Korisnik se slaže da su izričite obaveze i garancije koje je PA Production dao u ovom Ugovoru (koliko je to dozvoljeno zakonom) u zamenu i isključenje bilo koje druge garancije, uslova, odredbe, obaveze ili predstavljanja bilo koje vrste, izričite ili implicitne, zakonske ili druge, u vezi sa bilo čim što je isporučeno ili usluge pružene u okviru ili u vezi sa ovim Ugovorom, uključujući (bez ograničenja) bilo koju garanciju o stanju, kvalitetu, performansama, tržišnoj isplativosti ili pogodnosti za određenu svrhu Licenciranog programa i Usluga ili bilo kog njihovog dela.

PA Production, u svakom slučaju, neće biti odgovoran za direktnu, izvedenu, kolateralnu ili posledičnu štetu koju je izazvala upotreba ili nemogućnost korišćenja Licenciranog Programa (uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak podataka, izgubljenu poslovnu dobit, prekid rada, izgubljene poslovne informacije), bez obzira na stepen štete, čak i ako je PA Production bio svestan mogućnosti takve štete ili mogućnosti potražnje za štetu od trećeg lica unapred.

Ništa u ovom ugovoru neće uticati na zakonska prava bilo koje osobe koja ima poslovni odnos sa PA Production kao potrošač.

 

6.SOFTVER TREĆIH STRANA/LICA

PA Production može povremeno obezbediti programske pakete, datoteke podataka i/ili dokumentaciju koja pripada trećim licima (u daljem tekstu zajednički nazvani "Softver Trećih Strana"). Ako je obezbeđen i zaštićen u vezi sa bilo kojim instrumentom ili opremom PA Production-a, takav Softver Trećih Strana odnosiće se samo na neobavezne funkcije takvog instrumenta ili opreme. 

U slučaju da je obezbeđen i zaštićen Softver Trećih Strana (bilo u vezi sa bilo kojim instrumentom ili opremom PA Production-a, ili kao samostalni proizvod), obaveštenje o tome biće sadržano na disku, medijumu ili elektronskom obliku koji je obezbeđen i zaštićen, i u takvim okolnostima PA Production će se smatrati samo agentom dobavljača takvog Softvera Trećih Strana.U slučaju da je obezbeđen i zaštićen Softver Trećih Strana, slažete se da ćete biti obavezni da se pridržavate svih uslova i odredbi koji se odnose na upotrebu takvog Softvera Trećih Strana. PA Production nije obavezan da pruži podršku za bilo koji Softver Trećih Strana koji je obezbeđen i zaštićen (bilo da se radi o metodama rada, greškama ili drugim pitanjima). PA Production ne daje nikakve garancije u vezi sa bilo kojim Softverom Trećih Strana koji je obezbeđen i zaštićen i sve garancije, bilo izričite ili implicitne, u vezi sa stanjem, kvalitetom, performansama, tržišnom isplativosti ili pogodnošću za određenu svrhu Softvera Trećih Strana ili bilo kojeg dela istog, (koliko je to dozvoljeno zakonom) ovim putem su isključene. PA Production dodatno odbacuje svu odgovornost za direktnu, izvedenu, kolateralnu ili posledičnu štetu izazvanu upotrebom ili nemogućnošću korišćenja Softvera Trećih Strana (uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak podataka, izgubljenu poslovnu dobit, prekid rada, izgubljene poslovne informacije), bez obzira na stepen štete, čak i ako je PA Production bio svestan mogućnosti takve štete unapred.

7.USLUGE PODRŠKE

Usluge podrške kao što su tehnička podrška ili podrška za nadogradnju za ovaj proizvod pružaju se prema politikama usluge podrške PA Production-a koje su primenjive u svakoj zemlji. Podršku uvek možete dobiti kontaktiranjem PA Production putem zvanične email adrese: office@paproduction.rs PA Production zadržava pravo da povremeno izmeni takve politike po sopstvenom nahođenju.

 

8.OPŠTE ODREDBE

Licenca koju stvara ovaj ugovor je lična za vas i vi ne možete dodeliti ili na drugi način preneti svoja prava ili obaveze iz ovog ugovora bez prethodnog pismenog pristanka PA Production-a.

Ako se bilo koji deo ovog Ugovora smatra nevažećim, nezakonitim ili neizvršnim od strane suda nadležne nadležnosti ili drugog nadležnog organa, takav deo će biti odvojen od preostalog dela ovog Ugovora koji će nastaviti da bude važeći i izvršiv u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.

Ovaj ugovor je regulisan i tumačen prema lokalnom zakonu zemlje u kojoj je ovaj proizvod kupljen, odnosno zemlje u kojoj se hostuje internet stranica (održava internet stranica i prodavnica).Domen paproduction.rs je jedina zvanična internet stranica i podložna je Zakonima Republike Srbije.

Ovim se slažete sa isključivom nadležnošću i mestom nadležnosti pomenute teritorije, bez obzira na odredbe o sukobu zakona.

Naslovi su uključeni samo radi praktičnosti i ne smeju se koristiti u tumačenju bilo koje odredbe ovog Ugovora.

 

9.UKLANJANJE ENKRIPCIJE (ZAŠTITE) I ZABRANA DELJENJA NA PLATFORMAMA ZA BESPLATNO ILI PLAĆENO PREUZIMANJE SADRŽAJA

PA Production ističe da svako uklanjanje enkripcije ili bilo kakvog oblika zaštite od neovlašćenog pristupa softveru ili datotekama, kao i deljenje tih datoteka na platformama za besplatno preuzimanje sadržaja poput 4shared, WeTransfer i sličnih, predstavlja kršenje ovog ugovora. Svi korisnici koji se bave takvim radnjama biće smatrani odgovornim za kršenje autorskih prava i intelektualne svojine te će biti podvrgnuti krivičnom gonjenju u skladu sa važećim zakonima i propisima. PA Production zadržava pravo da preduzme pravne korake protiv svih pojedinaca ili entiteta koji krše ovu odredbu ovog ugovora. Takođe, nuđenje novčane nagrade programerima ili drugim osobama radi uklanjanja ili probijanja enkripcije takođe se smatra kršenjem ovog ugovora i podleže krivičnom gonjenju, čak i ako se ta radnja ne izvrši.

 

UGOVOR O LICENCIRANJU SOFTVERA ZVUČNIH BIBLIOTEKA, SADRŽAJA SVIH PROIZVODA PA PRODUCTION (PA.SET, PA_4CE SERIJE, PA_REVOLUTION I DRUGIH NEPOMENUTIH PROIZVODA)

Molimo vas da pažljivo pročitate ovo pre nego što preuzmete softver. Sledeći dokument predstavlja sporazum o licenciranju softvera između vas, krajnjeg korisnika (u ovom sporazumu nazvanog "vi" ili "vaš") i PA Production (u ovom sporazumu nazvanog "PA Production") za vašu upotrebu softvera u ovom proizvodu i naše usluge podrške vama. Softverski program je licenciran od strane PA Production-a Vama kao originalnom kupcu isključivo na uslove navedene u ovom sporazumu. Korišćenjem (instaliranjem ili pravljenjem sigurnosne kopije) softvera, pristajete na uslove navedene u ovom sporazumu. Stoga je važno da pažljivo pročitate ovaj sporazum o licenciranju pre korišćenja softvera. Ako se ne slažete sa uslovima navedenim u ovom sporazumu, molimo vas da NE nastavite sa preuzimanjem.

 

1.DODELA LICENCE I AUTORSKO PRAVO.

PA Production vam dodeljuje, kao originalnom kupcu, neekskluzivno pravo korišćenja programa i datoteke podataka koji čine ovaj softver, kao i program za nadogradnju(i) i datoteku(e) podataka koje vam mogu biti distribuirane s vremena na vreme (u daljem tekstu zajedno nazvani "Licencirani Program") na povezanim PA Production proizvodima i/ili jednom računaru, odnosno instrumentu koji je pod vašom kontrolom i koji omogućava upotrebu samo od strane jedne osobe u isto vreme, s pripadajućim definisanim serijskim brojem. Sva citiranja koja se odnose na Licencirani Program odnose se isključivo na objektni kod programa koji čini Licencirani Program. Vlasništvo nad softverom u kojem je usnimljen Licencirani Program i svim priručnicima ili drugom pisanom dokumentacijom koja je isporučena s Licenciranim Programom dodeljuje se vama na korišćenje. Vlasništvo nad pravima i autorsko pravo na sam Licencirani Program (bilo da je snabdeven putem diska, memorijske kartice ili druge uređaja za skladištenje, diskete, preuzimanja putem interneta ili na drugi način) i autorsko pravo na sadržaj bilo kog priručnika ili druge pisanu dokumentaciju pripadaju PA Production-u ili razvojnim partnerima PA Production-a. PA Production zadržava pravo da izmeni Licencirani Program i usluge podrške navedene u stavu 7 ovog sporazuma (u daljem tekstu nazvane "Usluge") bez prethodne obaveštenja upućenog Vama.

 

2.OGRANIČENJA.

Licencirani Program sadrži autorske informacije. Radi zaštite takvih autorskih prava, ne smete dekompilirati, rastavljati, obrnuti inženjering ili na drugi način smanjiti Licencirani Program na ljudski shvatljiv oblik (osim ako je to dozvoljeno zakonom). Licencirani Program, ne smete duplicirati, menjati, modifikovati, iznajmljivati, zakupljivati, prodavati, dodeljivati, pozajmljivati, sublicencirati, distribuirati u celini ili delimično, niti praviti izvedena dela na osnovu onoga što je sadržano u Licenciranom Programu. Licencirani Program, naravno, može se koristiti u komercijalne ili nekomercijalne muzičke i audio produkcije, i takva upotreba se ne smatra izvedenim delom kako je navedeno gore.

 

3.PREKID.

Ovaj sporazum stupa na snagu na dan kada ste primili Licencirani program. Licenca odobrena ovim sporazumom automatski će se prekinuti bez prethodnog obaveštenja od strane PA Production-a u slučaju da prekršite bilo koju odredbu ovog sporazuma ili na bilo koji način povredite autorska prava PA Production-a na Licencirani program. U tom slučaju, odmah morate uništiti Licencirani program, njegove rezervne kopije i ostalu pripadajuću dokumentaciju.

PA Production zadržava pravo da prestane da isporučuje proizvode za instrument sa definisanim serijskim brojem u budućnosti bez obzira u čijem se vlasništvu nalazi i ima pravo da zatraži momentalni prestanak korištenja proizvoda. Ukoliko nastavite da koristite proizvod i nakon opomene PA Production će uložiti sve razumne napore i dostupna pravna sredstva da zaštiti svoja Autorska prava i intelektualnu svojinu. 

 

4.GARANCIJA PROIZVODA.

PA Production garantuje da će Licencirani program, kada se pravilno koristi, pružiti funkcije i funkcionalnosti kako su opisane u pratećoj dokumentaciji, ali ne garantuje da će rad Licenciranog programa biti neprekidan ili bez grešaka. Ova garancija, međutim, važi samo za najnoviju verziju Licenciranog programa (pod uslovom da je PA Production razumno stavio takvu verziju na raspolaganje vama) i neće važiti za bilo koju prethodnu verziju ili verzije Licenciranog programa.

Obaveza PA Production-a i vaše ekskluzivno pravo po garanciji navedenoj gore ograničeni su ili:

(a) na PA Production-u da o svom trošku uloži sve razumne napore da ispravi bilo koji neusaglašenost sa garancijom popravkom (putem zakrpe, alternativnog rešenja, ispravke ili na drugi način) u razumnom roku ili,

(b) na povrat plaćene licencne naknade (ako postoji) ako po razumnom mišljenju PA Production-a nije u mogućnosti da ispravi takvu neusaglašenost u razumnom roku ili po ekonomskoj ceni, pri čemu ovaj sporazum i licenca stvorena ovim sporazumom prestaju da važe. U slučaju fizičkog defekta na preuzetom ili uređaju za skladištenje (memorijska kartica, disk,ditigalna platforma itd.) na kojem je dostavljen Licencirani program, PA Production će zameniti oštećeni softver neoštećenim softverom istog modela bez naknade, pod uslovom da ste PA Production-u prijavili postojanje takvog defekta u roku od 28 dana od datuma kada ste dobili proizvod, uz napomenu da PA Production neće biti odgovoran za zamenu softvera u slučaju da se defekt pripisuje nesreći, zloupotrebi, pogrešnoj upotrebi ili drugim uzrocima van kontrole PA Production-a.Garancije navedene u ovom članu 4 ograničene su na proizvod kupljen direktno od PA Production, ovlašćenog trgovca, distributera ili preuzimanja sa zvaničnog veb-sajta PA Production-a.

 

5,.OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI.

Slažete se da su izričite obaveze i garancije koje je PA Production dao u ovom sporazumu (koliko je to dozvoljeno zakonom) zamena i isključenje bilo koje druge garancije, uslova, odredbe, obaveze ili predstavljanja bilo koje vrste, izričite ili implicitne, zakonske ili druge, koje se odnose na sve što je isporučeno ili usluge pružene u vezi sa ovim sporazumom, uključujući (bez ograničenja) bilo koju garanciju u vezi sa stanjem, kvalitetom, performansama, upotrebom u trgovini ili prikladnošću za određenu svrhu Licenciranog programa i usluga ili bilo koji deo istih.PA Production neće biti odgovoran za direktne, derivate, kolateralne ili posledične štete koje proizilaze iz upotrebe ili nemogućnosti korišćenja Licenciranog programa (uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu podataka, izgubljene komercijalne dobiti, prekid rada, izgubljene komercijalne informacije), bez obzira na stepen štete, čak i ako je PA Production bio svestan mogućnosti takvih šteta ili mogućnosti potražnje za štetu od treće strane unapred. U slučaju da PA Production u bilo koje vreme ponudi ažuriranu ili nadograđenu verziju Licenciranog programa, obaveza PA Production-a (i njenih distributera) da podrži prethodne verzije Licenciranog programa prestaje 28 dana nakon što vam je takva ažurirana ili nadograđena verzija stavljena na raspolaganje.

Ništa u ovom sporazumu neće uticati na zakonska prava bilo koje osobe koja posluje s PA Production-om kao potrošač.

 

6.SOFTVER TREĆIH STRANA/LICA.

PA Production može povremeno isporučivati softverske programe, datoteke podataka i/ili dokumentaciju koja pripada trećoj strani ili trećim stranama (u daljem tekstu zajedno nazvane "Softver trećih strana"). Ako se isporučuje u vezi s bilo kojim instrumentom ili opremom PA Production-a, takav Softver trećih strana odnosi se samo na nebitne funkcije takvog instrumenta ili opreme. Ako je isporučen Softver trećih strana (bilo u vezi s bilo kojim instrumentom ili opremom PA Production-a, ili kao samostalni proizvod), obaveštenje o tome biće sadržano na disku koji je isporučen i u takvim okolnostima PA Production će se smatrati samo kao agent dobavljača takvog Softvera trećih strana.

U slučaju da je isporučen Softver trećih strana, slažete se da budete vezani i da poštujete sve uslove i odredbe koji se odnose na upotrebu takvog Softvera trećih strana. PA Production neće biti obavezan da pruži podršku za bilo koji Softver trećih strana koji je isporučen (bilo u vezi s operativnim metodama, greškama ili na drugi način). PA Production ne pruža nikakvu garanciju u vezi s bilo kojim Softverom trećih strana koji je isporučen, a sve garancije, bilo izričite ili implicitne, u vezi sa stanjem, kvalitetom, performansama, upotrebom u trgovini ili prikladnošću za određenu svrhu Softvera trećih strana ili bilo kojim njegovim delom, isključene su (koliko je to dozvoljeno zakonom).

PA Production se dodatno odriče svih odgovornosti za direktne, derivate, kolateralne ili posledične štete koje proizilaze iz upotrebe ili nemogućnosti korišćenja Softvera trećih strana (uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu podataka, izgubljene komercijalne dobiti, prekid rada, izgubljene komercijalne informacije), bez obzira na stepen štete, čak i ako je PA Production bio svestan mogućnosti takvih šteta unapred.

 

7.USLUGE PODRŠKE.

Usluge podrške poput tehničke podrške ili podrške za nadogradnju za ovaj proizvod pružaju se u skladu s politikama podrške distributera PA Production-a koje su primenjive u svakoj zemlji. PA Production zadržava pravo da povremeno izmeni takve politike po sopstvenom nahođenju.

Kada je Licencirani program ili PA Production proizvod(e) s kojima je povezan prekinut, usluge podrške će biti prekinute nakon 12 meseci od takvog prekida.

Podrška navedena u ovom odeljku ograničena je na proizvode kupljene od ovlašćenih prodavaca ili distributera. U slučaju da PA Production u bilo koje vreme ponudi ažuriranu ili nadograđenu verziju Licenciranog programa, obaveza PA Production-a (i njenih distributera i dilera) da podrži prethodne verzije Licenciranog programa prestaje 28 dana nakon što vam je takva ažurirana ili nadograđena verzija stavljena na raspolaganje.

 

8.OPŠTE.

Licenca koju je ovim sporazumom stvorila ovlašćena je samo za vas i ne možete preneti ili na drugi način preneti svoja prava ili obaveze po ovom sporazumu bez prethodne pismene saglasnosti PA Production-a. Ako se bilo koji deo ovog sporazuma utvrdi kao nevažeći, nezakonit ili neprovediv od strane suda nadležne jurisdikcije ili drugog nadležnog organa, takav deo će biti odvojen od ostatka ovog sporazuma koji će i dalje biti važeći i izvršivi u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.

Ovaj sporazum podleže lokalnom zakonu zemlje u kojoj je ovaj proizvod kupljen i tumači se u skladu s istim. Ovime se izričito slažete s isključivom nadležnošću i teritorijom navedene teritorije, bez obzira na odredbe o sukobu zakona.

Naslovi su uključeni samo radi praktičnosti i ne smeju se koristiti za tumačenje bilo koje odredbe u ovom Sporazumu.

 

9.UKLANJANJE ENKRIPCIJE I ZABRANA DELJENJA NA PLATFORMAMA ZA BESPLATNO ILI PLAĆENO PREUZIMANJE SADRŽAJA

PA Production ističe da svako uklanjanje enkripcije ili bilo kakvog oblika zaštite od neovlašćenog pristupa softveru ili datotekama, kao i deljenje tih datoteka na platformama za besplatno preuzimanje sadržaja poput 4shared, WeTransfer i sličnih, predstavlja kršenje ovog ugovora. Svi korisnici koji se bave takvim radnjama biće smatrani odgovornim za kršenje autorskih prava i intelektualne svojine te će biti podvrgnuti krivičnom gonjenju u skladu sa važećim zakonima i propisima. PA Production zadržava pravo da preduzme pravne korake protiv svih pojedinaca ili entiteta koji krše ovu odredbu ovog ugovora. Takođe, nuđenje novčane nagrade programerima ili drugim osobama radi uklanjanja ili probijanja enkripcije takođe se smatra kršenjem ovog ugovora i podleže krivičnom gonjenju, čak i ako se ta radnja ne izvrši.

bottom of page